CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 159703

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 409 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/10/2021

Quyết định số 3269/QĐ-UBND

28/10/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 42 /NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND

22/08/2021