CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
 • Tổng lượt truy cập: 3104281

BaiViet

Giới thiệu website Công báo

LỜI GIỚI THIỆU

 

          Hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật của thành phố Đà Nẵng là một yêu cầu cần thiết.

 

          Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Đà Nẵng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Chức năng: Đăng tải các văn bản pháp luật chính thức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại Nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo.

  Nhiệm vụ:
  • Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu; đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
  • Phục vụ công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

  Cấu trúc: Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Đà Nẵng gồm 04 mục:
  • Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo của thành phố Đà Nẵng.
  • Mục Văn bản chuẩn bị đăng Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành, đang trong thời gian chờ biên tập, chuẩn bị đăng trong các số Công báo thành phố Đà Nẵng sắp tới.
  • Mục Văn bản quy phạm pháp luật: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành không nằm trong phạm vi Công báo thành phố Đà Nẵng.
  • Mục Văn bản theo lĩnh vực: liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo thành phố Đà Nẵng theo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...

  Nội dung: Văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Đà Nẵng gồm các loại sau:
  • Văn bản quy phạm pháp luật:
   • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân cấp huyện.
   • Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Văn bản pháp luật khác:
   • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hội đồng nhân dân cấp huyện không chứa quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết các công việc cá biệt, cụ thể;
   • Quyết định, chỉ thị cá biệt do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
   • Quyết định, chỉ thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
   • Quyết định đính chính văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày;
   • Điều ước quốc tế do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ký kết hoặc gia nhập được trực tiếp áp dụng tại thành phố Đà Nẵng;
   • Thỏa thuận quốc tế do thành phố Đà Nẵng ký kết với địa phương của các nước hoặc các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành;
   • Các văn bản hướng dẫn do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;
   • Các văn bản pháp luật khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cụ thể;
   • Những văn bản hành chính của các Sở, ban, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp và nhân dân thực hiện trên các lĩnh vực.

         Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh).

 

          Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:

 • Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Đà Nẵng
  Địa chỉ: số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: 0511.3893777. Fax: 0511.3821286. Email: congbao@danang.vnn.vn