"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2020 Ngày 24 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
13-03-2020 Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C. 03
Ủy ban nhân dân thành phố
11-03-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
16-03-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 06
20-03-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022. 08
20-03-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ. 14
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
13-03-2020 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
13-03-2020 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND nghị quyết về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. 20
13-03-2020 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. 23
13-03-2020 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020. 45
11,624,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner