"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03 + 04           Năm 2020 Ngày 11 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
12-12-2019 Nghị quyết số 268/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
12-12-2019 Nghị quyết số 269/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017- 2020. 08
12-12-2019 Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
12-12-2019 Nghị quyết số 271/2019/NQ-HĐND quy định mức chi: Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 26
Ủy ban nhân dân thành phố
27-11-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 29
03-12-2019 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa thành phố Đà Nẵng. 37
06-12-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 40
06-12-2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 57
06-12-2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do BND thành phố Đà Nẵng ban hành. 75
07-12-2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa thành phố Đà Nẵng. 77
16-12-2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải. 78
20-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 79
20-12-2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 85
31-12-2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 89
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
12-12-2019 Nghị quyết số 263/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. 103
12-12-2019 Nghị quyết số 264/NQ-HĐND nGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 107
12-12-2019 Nghị quyết số 265/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 112
12-12-2019 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020. 115
12-12-2019 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 139
12-12-2019 Nghị quyết số 273/NQ-HĐND bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 161
11,555,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner