"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11 + 12 + 13           Năm 2016 Ngày 09 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-03-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
20-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến mại của thành phố Đà Nẵng. 07
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi, một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố. 15
20-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
25-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 34
01-06-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
08-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 57
10-06-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018. 72
13-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 75
13-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 77
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 91
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 92
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 93
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 95
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 97
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 98
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. 101
Ủy ban nhân dân thành phố
30-03-2016 Quyết định số 1866/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. 103
12-04-2016 Quyết định số 31/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 104
11,524,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner