"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10 + 11           Năm 2015 Ngày 10 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
09-07-2015 Nghị quyết số 103/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng. 04
09-07-2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp,cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
09-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 09
09-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 11
09-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 16
09-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 18
09-07-2015 Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20
09-07-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 28
09-07-2015 Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 32
Ủy ban nhân dân thành phố
20-05-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính. 42
01-06-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phốĐà Nẵng về một số chính sách phát triển thủy sảntrên địa bànthành phố Đà Nẵng. 44
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
07-07-2015 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
07-07-2015 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
07-07-2015 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
07-07-2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
07-07-2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
07-07-2015 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Thương. 53
07-07-2015 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
07-07-2015 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Quỳnh. 55
07-07-2015 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
Ủy ban nhân dân thành phố
01-06-2015 Quyết định số 3165/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố. 57
11-06-2015 Quyết định số 4279/QĐ-UBND ban hành Quy chế cho vay hoàn lương. 60
11-06-2015 Quyết định số 4284/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 70
09-07-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. 72
20-07-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Đà Nẵng. 74
11,623,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner