"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12 + 13 + 14           Năm 2013 Ngày 22 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 03
11-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
11-07-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 09
11-07-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013. 19
11-07-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 27
Ủy ban nhân dân thành phố
15-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. 37
27-06-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 38
09-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 40
09-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 67
18-07-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 92
27-07-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các tuyến đường thành phố Đà Nẵng. 100
31-07-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 101
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-07-2013 Quyết định số 4550/QĐ-UBND ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 103
18-07-2013 Quyết định số 4965/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 111
29-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. 113
18-07-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng. 117
11,695,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner