"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09 + 10           Năm 2013 Ngày 08 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
04-03-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
22-03-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động karaoke. 05
26-03-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
10-04-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 18
16-04-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. 20
14-05-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 21
27-05-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
01-04-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 38
01-04-2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 39
01-04-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
Ủy ban nhân dân thành phố
16-04-2013 Quyết định số 2614/QĐ-UBND phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng. 41
20-05-2013 Quyết định số 3386/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Cổ Mân). 72
27-05-2013 Quyết định số 3553/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2020. 73
06-05-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 88
27-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 92
30-05-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 95
11,695,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner