"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05 + 06 + 07           Năm 2011 Ngày 18 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND v/v Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính năm 2011. 03
11-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền Sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
26-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND v/v bãi bỏ văn bản QPPL và một số nội dung tại QĐ số 15/2003/QĐ-UBND ngày 10/02/2003 về đổi tên các trường PTTH và các TT Giáo dục thường xuyên. 09
29-01-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND quy định mức chi đón tiếp , thăm hỏi , chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện. 11
08-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị SNCL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
18-02-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 21/2010/QĐ-UBNDngày 19/7/2010 về Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH. 23
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-02-2011 Quyết định số 1333/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010 – 2020. 99
19-02-2011 Quyết định số 1341/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác Văn thư Lưu trữ năm 2011. 107
17-02-2011 Chỉ thị số 02/CT- UBND /v tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn thành phgố Đà nẵng. 114
24-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 116
11,508,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner