"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14 + 15           Năm 2010 Ngày 30 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
02-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011- 2015. 03
02-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009. 05
02-12-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
02-12-2010 Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND về biên chế năm 2011 của thành phố Đà nẵng. 09
03-12-2010 Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND hĐNDVề chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố. 10
03-12-2010 Nghị quyết số 103/2010/NQ- HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015. 12
03-12-2010 Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước. 14
03-12-2010 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 16
03-12-2010 Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà nẵng năm 2011. 23
03-12-2010 Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 26
Ủy ban nhân dân thành phố
03-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 44
06-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năn đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phó Đà Nẵng. 61
06-12-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 153 ngày 26/10/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo một cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất. 93
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-12-2010 Quyết định số 9431/QĐ-UBND ban hành Kế họach triển khai giải tỏa chợ tự phát trong phạm vi nội thị thành phố. 94
11,624,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner