"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2008 Ngày 31 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-07-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ. 03
29-07-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 05
Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu
07-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 08
Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà
07-07-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Sơn Trà năm 2007. 13
07-07-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020. 14
07-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 16
Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007. 19
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 21
Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ
10-07-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 26
10-07-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 29
Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang
15-07-2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 31
15-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-07-2008 Quyết định số 5516/QĐ-UBND ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. 38
21-07-2008 Quyết định số 5840/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 47
09-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 57
11,624,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner