"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2008 Ngày 05 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
03-07-2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 03
03-07-2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 08
Ủy ban nhân dân thành phố
10-06-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 và Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND thành phố. 14
13-06-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
27-06-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. 25
Hội đồng nhân dân quận Hải Châu
19-06-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 26
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 30
19-06-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020. 33
Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 34
19-06-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận Thanh Khê năm 2007. 39
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-06-2008 Quyết định số 01/QĐĐC-CB đính chính Quy định kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 45
04-07-2008 Quyết định số 5380/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý. 46
04-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Đặc xá. 57
11,624,529 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner