"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2008 Ngày 16 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-04-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
11-04-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 10
21-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố. 13
21-04-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng. 15
24-04-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 19
14-05-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2008 – 2010. 28
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
10-04-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-04-2008 Quyết định số 3483/QĐ-UBND giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở. 41
17-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 43
22-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008. 46
22-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND triển khai Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 48
25-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ. 51
15-05-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 56
11,624,464 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner