"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44 + 45           Năm 2007 Ngày 20 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-11-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên đia bàn thành phố Đà Nẵng. 03
06-12-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12
14-12-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
07-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
Ủy ban nhân dân quận Hải Châu
29-11-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND quận Hải Châu. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-12-2007 Quyết định số 9538/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 49
10-12-2007 Quyết định số 9763/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 64
28-11-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 84
11,524,259 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner