"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2007 Ngày 20 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
22-06-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
27-06-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 v/v áp dụng hệ số giá đất đối với đất ven Trung tâm đô thị. 06
03-07-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND thành phố về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật. 07
03-07-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích. 08
03-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 10
11-07-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
11-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 24
04-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
04-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
Hội đồng nhân dân quận Hải Châu
26-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 30
26-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. 35
Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà
13-07-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. 37
13-07-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 38
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
27-06-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-06-2007 Quyết định số 4701/QĐ-UBND qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố. 51
03-07-2007 Quyết định số 5132/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng. 53
11,050,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner