"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2006 Ngày 30 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
20-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương. 03
20-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 05
20-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng. 09
20-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND thông qua đề án về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 10
Ủy ban nhân dân thành phố
19-07-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 11
Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu
11-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
19-07-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 16
19-07-2006 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 17
19-07-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 18
19-07-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 19
Ủy ban nhân dân thành phố
27-07-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND uBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 20
11,624,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner